Andmekaitse

1.1 Veebilehe shop-gral.com ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamisele kohaldub alljärgnev andmekaitsedeklaratsioon. Seda veebilehte pakub Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Saksamaa, e-posti aadress info@gral.de, kes on vastutav töötleja EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses

1.2 Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks tähtis eelkõige seoses isikuõiguste säilitamisega andmete töötlemisel. Järgnevalt kirjeldame, kuidas meie veebilehe kasutamise käigus kogutakse isikuandmeid. Isikuandmed on kõik andmed, mis on otseselt teiega seostatavad, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, kasutuskäitumine.

2. Andmete automaatne kogumine ja töötlemine veebilehitsejas

2.1 Nagu kõik veebilehed, kogume ka meie oma serveri logifailidesse automatiseeritult ja ajutiselt andmeid, mille veebilehitseja meile edastab, välja arvatud juhul, kui olete selle keelanud. Kui soovite meie veebilehte külastada, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et kuvada teile meie veebilehte ning tagada selle stabiilsus ja turvalisus (õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f):

  • päringu esitanud arvuti IP-aadress
  • kliendi failipäring
  • http-vastuse kood
  • veebileht, millelt te meid külastate (suunaja URL)
  • serveripäringu kellaaeg
  • veebilehitseja tüüp ja versioon
  • päringu teinud arvuti operatsioonisüsteem

Serveri logifaile ei analüüsita isikulises seoses. Neid andmeid ei saa pakkuja ühelgi ajahetkel seostada konkreetse isikuga. Neid andmeid ei seostata teiste andmeallikatega, välja arvatud juhul, kui annate selleks nõusoleku, nt uudiskirja tellimisel (vt selle kohta pkt 3.2).

3. Andmete kogumine ning vabatahtlikult edastatud andmete töötlemine

3.1 Üldine kontaktivõtt

Kui edastate meile oma isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress) e-posti teel, meie veebilehe kaudu või muul viisil, siis toimub see vabatahtlikkuse alusel. Neid andmeid kasutatakse lepingusuhte töötlemiseks, teie päringute ja tellimuste käsitlemiseks ning meie turu- ja arvamusuuringute läbiviimiseks, samuti posti ja e-posti teel edastatavaks reklaamiks. Muu viisl andmeid ei kasutata, eelkõige ei edastata andmeid kolmandatele isikutele reklaami, turundus- või arvamusuuringute eesmärgil Selle õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktid b ja f.

3.2 Uudiskiri

Kui soovite tellida meie uudiskirja, on meil vaja teie e-posti aadressi ja te võite meile vabatahtlikkuse alusel edastada oma nime. Koos teie e-posti aadressiga kogutakse ja salvestatakse teie veebibrauseri poolt automaatselt edastatud andmed (operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja versioon, suunav URL ja teie IP-aadress). Neid andmeid kasutatakse üksnes teiega suhtlemiseks uudiskirja saatmise eesmärgil. Uudiskirja tellimisega nõustute sellega, et salvestame eespool nimetatud andmed uudiskirja saatmiseks.

Meie uudiskirja tellimiseks kasutame nn kahekordse nõusoleku meetodit. See tähendab, et saadame teile pärast uudiskirja tellimist e-kirja näidatud e-posti aadressile, kus palume teil kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Kui te ei kinnita uudiskirja tellimust 14 päeva jooksul, kustutatakse teie andmed. Lisaks salvestame teie IP-aadressi ning tellimise ja kinnitamise aja. Selle eesmärk on tõestada teie tellimust ning vajadusel selgitada teie isikuandmete võimaliku kuritarvitamise asjaolusid. Õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

Oma nõusoleku saate igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Nõusoleku saate tagasi võtta, muutes meie uudiskirja lehel uudiskirja sätteid.

4. Edastamine kolmandatele isikutele

4.1 Me ei edasta teie poolt edastatud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Edastamine toimub ainult

– juhul, kui olete selleks andnud nõusoleku (vrd pkt 3.2). Andmete kogumisel teatatakse teile saajad või saajate kategooriad;

– teie päringute ja tellimuste käitlemisel ning meie teenuste kasutamisel volitatud alltöövõtjatele, kellele edastatakse ainult konkreetse ülesande täitmiseks vajalikud andmed, mida nad tohivad kasutada ainult ülesande täitmiseks;

– tellimuse andmete töötlemisel kooskõlas GDPR-i artikliga 28 ettevõttevälistele teenusepakkujatele. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud, nad on võtnud kohustuse meie juhiseid ja GDPR-i sätteid täita ning neid kontrollitakse regulaarselt;

– õigusaktides ette nähtud kohustuste raames asutustele, kellel on päringute esitamise õigus.

5. Küpsised

5.1 Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie veebibrauseri kohalikku vahemällu. Sellel veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseliike, mille mahtu ja toimimist alljärgnevalt selgitatakse:

– ajutised küpsised (vt pkt 5.2)

5.2 Ajutised küpsised kustutatakse veebibrauseri sulgemisel automaatselt. Siia kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Nendes salvestatakse nn seansitunnus, millega saab teie veebibrauseri eri päringuid konkreetse seansiga seostada. Nii tuntakse teie arvuti ära, kui te hiljem uuesti meie veebilehte külastate. Seansiküpsised kustutatakse, kui te välja logite või brauseri sulgete.

5.3 Saate brauseri sätteid vastavalt oma soovile seadistada ning näiteks kolmandate isikute küpsised või kõik küpsised keelata. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te kõiki veebilehe funktsioone kasutada saada.

6. Salvestamise kestus

Teie andmeid kasutatakse ainult nii kaua, kui see on olemasoleva kliendisuhte jaoks vajalik, välja arvatud juhul, kui olete andnud meile nõusoleku või kui meil on andmete töötlemiseks õigustatud huvi. Sellisel juhul töötleme teie andmeid kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni või kuni te meie õigustatud huvi vaidlustate. Sõltumata sellest on meil äri- ja maksuõigusest tulenevalt kohustus salvestada kümneks aastaks teie aadressi-, makse- ja tellimisandmed.

7. Teie õigused

7.1 Teil on meie suhtes seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

– teabe saamise õigus,

– andmete parandamise ja kustutamise õigus,

– andmete töötlemise piiramise õigus

– õigus andmete töötlemine vaidlustada,

– andmete ülekandmise õigus.

Edastage oma kirjalik päring asutusele Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart või e-posti aadressile info@gral.de.

7.2 Lisaks on teil õigus esitada andmekaitse järelevalveasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta.